to top

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/23186 Karar Numarası: 2019/21129 Karar Tarihi: 14.11.2019

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/23186 Karar Numarası: 2019/21129 Karar Tarihi: 14.11.2019

7 Nisan 2021

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İSTEMİ - İşçinin Aldığı Primlerin Fazla Çalışma Ücretini Fazlasıyla Karşıladığı Gerekçesiyle Söz Konusu Alacağın Reddine Karar Verildiği - Ancak Prim ve Fazla Çalışmanın Birbirinden Farklı Kavramlar Olduğu - İşçinin Aldığı Satış Priminin Yaptığı Satışlara Bağlı Olarak İşçiye Yapılan Bir Ödeme Olduğu - Esas İtibariyle Çalışanı Özendirme ve Ödüllendirme Amacına Matuf Ek Ücret Niteliğinde Olduğu - Fazla Çalışma Karşılığı Yapılan Ödemenin İse Bizatihi Ücretin Kendisi Olduğu - Fazla Çalışma Yapılsın veya Yapılmasın, İşyeri Uygulaması Gereği Şartlar Oluştuğunda Prim Ödemesine Hak Kazanıldığı - Prim Ödemesinin, Fazla Çalışma Ücreti Yerine Geçmediğinden, Fazla Çalışma Ücreti Alacağından Mahsup Edilemeyeceği

FAZLA ÇALIŞMA YAPILSIN VEYA YAPILMASIN, İŞYERİ UYGULAMASI GEREĞİ ŞARTLAR OLUŞTUĞUNDA PRİM ÖDEMESİNE HAK KAZANILDIĞI - Fazla Çalışma Ücreti İstemi - İşçinin Aldığı Primlerin Fazla Çalışma Ücretini Fazlasıyla Karşıladığı Gerekçesiyle Söz Konusu Alacağın Reddine Karar Verildiği - Ancak Prim ve Fazla Çalışmanın Birbirinden Farklı Kavramlar Olduğu - İşçinin Aldığı Satış Priminin Yaptığı Satışlara Bağlı Olarak İşçiye Yapılan Bir Ödeme Olduğu - Esas İtibariyle Çalışanı Özendirme ve Ödüllendirme Amacına Matuf Ek Ücret Niteliğinde Olduğu - Fazla Çalışma Karşılığı Yapılan Ödemenin İse Bizatihi Ücretin Kendisi Olduğu - Prim Ödemesinin, Fazla Çalışma Ücreti Yerine Geçmediğinden, Fazla Çalışma Ücreti Alacağından Mahsup Edilemeyeceği

ÖZETİ: Prim ve fazla çalışma birbirinden farklı kavramlardır. Davacının aldığı satış primi yaptığı satışlara bağlı olarak davacıya yapılan bir ödeme olup esas itibariyle çalışanı özendirme ve ödüllendirme amacına matuf ek ücret niteliğindedir. Fazla çalışma karşılığı yapılan ödeme ise bizatihi ücretin kendisidir. Fazla çalışma yapılsın veya yapılmasın, işyeri uygulaması gereği şartlar oluştuğunda prim ödemesine hak kazanıldığı nazara alındığında, prim ödemesinin, fazla çalışma ücreti yerine geçtiğinin kabul edilerek, fazla çalışma ücreti alacağından mahsup edilmesi isabetli olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı isteminin özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 2009 yılının 12. ayından iş sözleşmesini feshettiği 2014 yılının 4. ayına kadar uzman lojistik sorumlusu ve kategori yöneticisi olarak çalıştığını, fazla çalışmalarının karşılığının kendisine ödenmediğini, iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini beyanla kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti alacaklarını talep etmiştir.

Davalı cevabının özeti:

Davalı vekili, dava konusu alacakların zamanaşımına uğradığını, davacının istifa ettiğini beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme kararının özeti:

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bunu ispatlamakla zorundayken fazla çalışma ücretlerinin ödendiğini işveren kanıtlamalıdır. Somut olayda davacı fazla çalışma ücretinin ödenmediği gerekçesi ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ileri sürmüş, davalı işverence davacıya satış primi ödendiği, davacının ücretine fazla mesai ücretinin dahil olduğu ve iş sözleşmesinin istifa suretiyle sona erdiği savunulmuştur. Mahkemece davacının istifa ettiği ve aldığı primlerin fazla çalışma ücretini fazlasıyla karşıladığı gerekçesiyle dava konusu kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücreti taleplerinin reddine karar verilmiştir. Öncelikle davacı tarafından iş sözleşmesinin fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi üzerine haklı nedenle feshedildiği ileri sürülmüş ise de davacının imzasına havi mağaza çıkış görüşme formu başlıklı belgede; fesih sebebini “farklı bir sektörde çalışma isteği” olarak açıkladığı, davacının fesih gerekçesi ile bağlı olduğu ve fesih gerekçesi olarak belirtilen “farklı bir sektörde çalışma isteği” ibaresinin eksik ya da hiç ödenmeyen işçilik alacaklarını kapsamadığı düşünüldüğünde kıdem tazminatı talebinin reddinde isabetsizlik bulunmamaktadır. Fazla çalışma ücreti talebi yönünden davacının aldığı primlerin fazla çalışma ücretini fazlasıyla karşıladığı gerekçesiyle söz konusu alacağın reddine karar verilmiştir. Ne var ki, prim ve fazla çalışma birbirinden farklı kavramlardır. Davacının aldığı satış primi yaptığı satışlara bağlı olarak davacıya yapılan bir ödeme olup esas itibariyle çalışanı özendirme ve ödüllendirme amacına matuf ek ücret niteliğindedir. Fazla çalışma karşılığı yapılan ödeme ise bizatihi ücretin kendisidir. Fazla çalışma yapılsın veya yapılmasın, işyeri uygulaması gereği şartlar oluştuğunda prim ödemesine hak kazanıldığı nazara alındığında, prim ödemesinin, fazla çalışma ücreti yerine geçtiğinin kabul edilerek, fazla çalışma ücreti alacağından mahsup edilmesi isabetli olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.11.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad.
No:61/1 Saadet Han Kat:1 Daire:3-4
Kadıköy / İSTANBUL
0(216) 427 23 25
0(216) 336 59 88
[email protected]