to top

İcra ve İflas Hukuku

 • İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında şikâyet.
 • İlamlı icra takiplerinin başlatılması ve takibi, icranın geri bırakılması davası.
 • İlamsız takiplerin başlatılması ve takibi, ödeme emrine itiraz / gecikmiş itiraz, itirazın iptali davası, itirazın kesin / geçici olarak kaldırılması davası, menfi tespit davası, istirdat davası.
 • İstihkak davası.
 • Kıymet takdirine itiraz davası.
 • İhalenin feshi davası.
 • Sıra cetveline itiraz davası.
 • Taşınır rehninin paraya çevrilmesi.
 • İpoteğin paraya çevrilmesi.
 • İflas yoluyla takip işlemleri.
 • Kambiyo senetlerine mahsus takip işlemleri, borca / imzaya itiraz davası.
 • Kira sözleşmelerine dayalı icra takip işlemleri ve kiralanan taşınmazların tahliyesi, borca itiraz, itirazın kaldırılması ve tahliye davası.
 • Tasarrufun iptali davası.
 • İcra ceza hukuku kapsamında şikâyetlerin yapılması.


Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad.
No:61/1 Saadet Han Kat:1 Daire:3-4
Kadıköy / İSTANBUL
0(216) 427 23 25
0(216) 336 59 88
[email protected]