to top

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/11629 Karar Numarası: 2020/3376 Karar Tarihi: 01.06.2020

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/11629 Karar Numarası: 2020/3376 Karar Tarihi: 01.06.2020

7 Nisan 2021

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2019/11629

Karar Numarası: 2020/3376

Karar Tarihi: 01.06.2020

AVUKATIN UYAP’TAN İCRA DOSYASINA VEKÂLET SUNMASININ DAVA AÇMA SÜRESİNİ BAŞLATACAĞI - Borçluya Tebliğ Edilen Ödeme Emri Tebliğ Mazbatasının İncelenmesi İle; Haber Bırakılan Komşunun Kim Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Bulunmadığı - Söz Konusu Tebligatın Bu Hali İle Tebligat Kanunu İle Tebligat Yönetmeliği Hükümlerine Uygun Yapılmadığından Usulsüz Olduğu - UYAP Sorgu Sisteminden Yapılan İncelemede İse; Borçlu Vekili Avukatın Takip Dosyasına Vekaletname Sunarak,  Vekaletnameyi Aynı Tarihte Harçlandırdığı - İcra Müdürlüğü Tarafından Vekaletnamenin Üç Gün Sonra Onaylandığı - Bu Tarihten İtibaren Borçlu Vekilinin Uyap Sorgu Sisteminde Bulunan Tüm Evraklara Erişim İmkanı Elde Ettiği - İtirazın İse Yasal İtiraz Süresinden Sonra Yapıldığı - Ittıla Tarihinin, Borçlu Vekili Tarafından Sunulan Vekaletnamenin Onaylanma Tarihi Olarak Kabulü Gerektiği - Ödeme Emri Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğuna Yönelik Şikayetin Süreden Reddi Gerektiği

TEBLİGATIN USULSÜZ YAPILDIĞINA DAİR ŞİKAYETİN UYAP SİSTEMİNE ERİŞİM TARİHİNDEN İTİBAREN YEDİ GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE YAPILMASI GEREKTİĞİ - Borçluya Tebliğ Edilen Ödeme Emri Tebliğ Mazbatasının İncelenmesinde Haber Bırakılan Komşunun Kim Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Bulunmadığı - Söz Konusu Tebligat Bu Hali İle Tebligat Kanunu İle Tebligat Yönetmeliği Hükümlerine Uygun Yapılmadığı – Tebligatın Usulsüz Olduğu - Uyap Sorgu Sisteminden Yapılan İncelemede İse Borçlu Vekili Avukatın Takip Dosyasına Vekaletname Sunduğu - Vekaletnameyi Aynı Tarihte Harçlandırdığı - İcra Müdürlüğü Tarafından Vekaletnamenin Onaylandığı - Bu Tarihten İtibaren Borçlu Vekilinin Uyap Sorgu Sisteminde Bulunan Tüm Evraklara Erişim İmkanı Elde Ettiği - İtirazın İse Yasal Yedi Günlük İtiraz Süresinden Sonra Yapıldığı - Ittıla Tarihinin Borçlu Vekili Tarafından Sunulan Vekaletnamenin Onaylanma Tarihi Olarak Kabul Edildiği - Ödeme Emri Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğuna Yönelik Şikayetin Süreden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği

Özeti: Borçlulardan birine gönderilen ve anılan tarihinde tebliğ edilen ödeme emri tebliğ mazbatasının incelenmesinde haber bırakılan komşunun kim olduğuna dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Söz konusu tebligat bu hali ile Tebligat Kanunu'nun ilgili maddesi ile Tebligat Yönetmeliği hükümlerine uygun yapılmadığından usulsüzdür. UYAP sorgu sisteminden yapılan incelemede ise borçlu vekilinin anılan tarihte takip dosyasına vekaletname sunduğu, vekaletnameyi aynı tarihte harçlandırdığı, icra müdürlüğü tarafından vekaletnamenin onaylandığı, bu tarihten itibaren borçlu vekilinin Uyap sorgu sisteminde bulunan tüm evraklara erişim imkanı elde ettiği, itirazın ise yasal yedi günlük itiraz süresinden sonra yapıldığı görülmektedir. Ittıla tarihinin, borçlu vekili tarafından sunulan vekaletnamenin onaylanma tarihi olarak kabulü ile ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olduğuna yönelik şikayetin süreden reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

1-Borçluların temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının REDDİNE;

2-Alacaklının temyiz itirazlarına gelince;

Alacaklı tarafından, borçlular aleyhine başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde, borçluların icra mahkemesine başvurusunda; ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olduğunu ileri sürerek, ödeme emri tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olan 11.06.2018 olarak düzeltilmesini talep ettikleri, mahkemece; tebliğ işlemlerinin usulüne uygun olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, borçlular tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, bölge adliye mahkemesince, istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, borçlu şirketin usulsüz tebligata yönelik şikayetin reddine; borçlu ...'ye yapılan ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olduğu gerekçesi ile bu borçlu yönüyle ödeme emri tebliğ tarihinin 11.06.2018 tarihi olarak düzeltilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

7201 sayılı Kanun'un 32.maddesi gereğince tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğ işleminden haberdar olmuş ise geçerli sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir. Görüldüğü üzere, usulsüz yapılan tebliğ, mutlaka batıl olmayıp, muhatap tarafından öğrenildiği tarihte geçerli olacaktır (HGK'nun 05.06.1991 tarih, 1991/12-258 E.-1991/344 K. sayılı kararı). Bu madde hükmünün uygulanabilmesi için ise usulsüz de olsa bir tebligatın varlığı ön koşuldur.

Öte yandan, tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiasının yasal dayanağı İİK'nun 16. maddesi olup, bu yöndeki şikayetin, aynı maddenin 1. fıkrası uyarınca usulsüz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde icra mahkemesine yapılması zorunludur.

Öğrenme tarihinin belirlenmesi açısından şikayetçi borçlunun bildirdiği tarih esas olup, bu tarihin aksi karşı tarafça ancak yazılı belge ile ispatlanabilir. Hukuk Genel Kurulu'nun 12.02.1969 tarih ve 1967/172-107 sayılı kararında da benimsendiği üzere beyan edilen öğrenme tarihinin aksi tanık beyanıyla ispat edilemez.

Somut olayda, borçlulardan ...'ye gönderilen ve 20.03.2018 tarihinde tebliğ edilen ödeme emri tebliğ mazbatasının incelenmesinde; haber bırakılan komşunun kim olduğuna dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Söz konusu tebligat bu hali ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/1. maddesi ile Tebligat Yönetmeliği hükümlerine uygun yapılmadığından usulsüzdür. UYAP sorgu sisteminden yapılan incelemede ise; borçlu vekili Av. ...’ın 04.05.2018 tarihinde takip dosyasına vekaletname sunduğu, vekaletnameyi aynı tarihte harçlandırdığı, icra müdürlüğü tarafından vekaletnamenin 07.05.2018 tarihinde onaylandığı, bu tarihten itibaren borçlu vekilinin Uyap sorgu sisteminde bulunan tüm evraklara erişim imkanı elde ettiği, itirazın ise yasal 7 günlük itiraz süresinden sonra, yani 11.06.2018 tarihinde yapıldığı görülmektedir.

O halde, bölge adliye mahkemesince, ıttıla tarihinin, borçlu vekili tarafından sunulan vekaletnamenin onaylanma tarihi olan 07.05.2018 olarak kabulü ile ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olduğuna yönelik 11.06.2018 tarihli şikayetin süreden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile Bölge Adliye Mahkemesi kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 371. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HMK'nun 373/2. maddesi gereğince dosyanın ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 01/06/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad.
No:61/1 Saadet Han Kat:1 Daire:3-4
Kadıköy / İSTANBUL
0(216) 427 23 25
0(216) 336 59 88
info@emekhukukburosu.com